Analiza plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj

Ovim je istraživanjem obuhvaćena usporedba stanja i kretanja plaća u javnom sektoru, sektoru poduzeća u državnom vlasništvu i privatnom sektoru u Hrvatskoj na temelju podataka Ankete o radnoj snazi (ARS) za 2004., 2008. i 2012. godinu. Zaposleni u ustanovama i organizacijama u državnom vlasništvu u djelatnostima javne administracije, obrazovanja i zdravstva definirani su kao zaposleni u javnom sektoru. Poduzeća u državnom vlasništvu poslovni su subjekti u većinskom državnom vlasništvu, koji se bave drugim djelatnostima osim triju djelatnosti kojima se bavi javni sektor, dok svi ostali zaposlenici čine privatni sektor. Anketni podaci ukazuju na to da je udio zaposlenika u privatnom sektoru u prosjeku iznosio oko 55 posto, dok je udio zaposlenika u javnom sektoru bio na razini od 23 posto, a udio zaposlenika u poduzećima u državnom vlasništvu nešto ispod 22 posto. Ipak, udio zaposlenih u javnom sektoru ponešto se smanjio između 2004. i 2008., ali se povećao između 2008. i 2012., dok se udio zaposlenih u poduzećima u državnom vlasništvu smanjuje od 2004. naovamo, kako zbog privatizacije, tako i zbog restrukturiranja. Zaposlenici u privatnom sektoru u prosjeku su za više od pet godina mlađi u odnosu na zaposlene u javnom sektoru ili poduzećima u državnom vlasništvu, dok najveću razinu obrazovanja posjeduju zaposlenici javnog sektora.

Neprilagođeni jaz u plaćama, koji ne uzima u obzir različite karakteristike zaposlenika i radnih mjesta između sektora, pokazuje kako je prosječna neto plaća po satu rada u javnom sektoru bila za oko 25 posto veća nego u privatnom sektoru. U slučaju poduzeća u državnom vlasništvu prosječna plaća bila je između 17 i 21 posto veća nego u privatnom sektoru, ovisno o promatranoj godini. Nejednakost u raspodjeli plaća u privatnom sektoru veća je nego u dva sektora s dominantnim državnim vlasništvom. Također, istraživanje pokazuje da u privatnom sektoru postoji premija na visoko obrazovanje u odnosu na javni sektor, dok je u slučaju poduzeća u državnom vlasništvu prisutna viša razina prosječnih plaća u odnosu na privatni sektor na svim stupnjevima obrazovanja. Prilagođeni jaz plaća, koji kontrolira za obrazovnu strukturu, iskustvo i druge karakteristike zaposlenika, pokazuje kako je premija na plaće za rad u javnom sektoru u odnosu na privatni sektor, iznosila oko 10 posto u 2004. godini, da bi do 2008. godine ta premija pala na oko 6 posto te se dodatno smanjila na 5 posto do 2012. godine. Premija na plaće zbog rada u poduzećima u državnom vlasništvu u odnosu na privatni sektor bila je 2004. približno ista kao i u javnom sektoru, oko 10 posto, ali se sporije smanjivala, tako da je 2012. ostala na razini od oko 7 posto.

Prezentirani rezultati mogu se smatrati tek jednim od koraka u sveobuhvatnoj analizi razlika u plaćama i strukturi zaposlenosti između različitih sektora vlasništva koju je potrebno napraviti u cilju kvalitetnijeg vođenja politike plaća u Hrvatskoj, kako u javnom sektoru, tako i ukupno, na razini nacionalne ekonomije. Za upotpunjavanje sadašnje analize razlika u plaćama između privatnog i javnog sektora potrebni su detaljni individualni podaci o plaćama i ostalim primanjima iz administrativnih baza podataka, poput podatka iz Porezne uprave, iz JOPPD obrasca (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) ili COP-a (Centralnog obračuna plaća). Vjerujemo da će ovdje prikazani rezultati istraživanja biti korisni nositeljima ekonomske politike i kao takvi dobra polazna osnova za definiranje budućih istraživačkih zadataka koji bi se trebali temeljiti na detaljnim administrativnim podacima.

http://www.eizg.hr/hr-HR/Analiza-placa-u-javnom-i-privatnom-sektoru-u-Hrvatskoj-1229.aspx