Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik

 
4. travnja 2018.

KLASA:  112-01/18-01/01
URBOJ:  251-467-17-18-1
 
Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl.40. i čl.41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 (čl. 67.), 139/13, 101/14, 131/17), te čl.37. i 63. Statuta Instituta, a sukladno odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja raspisuje

 

 

N A T J E Č A J 


 
I. Ovaj natječaj se raspisuje za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti - polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja/ice.
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta.
Prednosti: Prednost imaju kandidati koji su objavljivali radove i sudjelovali u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u području: ekonometrijsko modeliranje JEL klasifikacije C5; ekonomika blagostanja JEL klasifikacije D6, I30; zaštita potrošača JEL klasifikacije D18.

II. Izbor na raspisano znanstveno radno mjesto obavlja se sukladno čl.40.-42. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku dokaza o ispunjavanju zakonskog uvjeta za izbor na raspisano znanstveno radno mjesto: odluka o izboru u znanstveno zvanje, popunjeni i potpisani Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, popis objavljenih znanstvenih radova i popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao.
Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu i Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz tog Pravilnika objavljeni su na internet stranici Instituta i dostupni su ovdje

III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave se šalju na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za znanstvena radna mjesta“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Natječajno povjerenstvo može pozvati na razgovor kandidate koji uđu u uži izbor. Kandidati u natječaju bit će obaviješteni o rezultatima izbora u roku 15 dana od donošenja odluke o izboru.
 
Ekonomski institut, Zagreb
Vrh