Ocjena učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj 2014.

Publikacija
Knjiga Ocjena učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj rezultat je istraživanja provedenog za potrebe Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. Nastavlja se na rezultate prvog sveobuhvatnog istraživanja javnih rashoda na području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, koji su prezentirani u knjizi Analiza javnih rashoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj.
  Preuzmite knjigu

Detalji

ISBN 978-953-7916-03-9 (Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
ISBN 978-953-6030-43-9 (Ekonomski institut, Zagreb)

Autorice: Dubravka Jurlina Alibegović i Sunčana Slijepčević
Izdavači: Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Ekonomski institut, Zagreb
Godina izdanja: 2014.

Ova je knjiga jedan od prvih pokušaja u Hrvatskoj da se na sustavan način izmjeri uspješnost u postizanju utvrđenih strateških ciljeva u jednom od područja djelovanja nositelja javnih politika. U knjizi je naglašeno da je preduvjet za mjerenje uspješnosti u postizanju strateških ciljeva postojanje strateškog dokumenta u kojem su ciljevi jasno definirani. Uz utvrđene ciljeve, nužno je postojanje pokazatelja kojima se može mjeriti ostvarenje rezultata provedenih aktivnosti te naposljetku postignutog napretka ili ostvarenog krajnjeg ishoda. Preduvjet za mjerenje postignutih rezultata i ostvarenih ishoda jest da javna tijela, kao i druge institucije uključene u aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti o drogama imaju programske proračune koji omogućuju praćenje trošenja planiranih rashoda za svaki pojedini projekt, aktivnost i, naposljetku, cjeloviti program.

Rezultati istraživanja opisani u ovoj knjizi poslužit će svim dionicima koji svojim aktivnostima pridonose suzbijanju zlouporabe droga u praćenju postignutih rezultata. Također, nalazi sadržani u ovoj knjizi bit će koristan vodič Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u izradi godišnjih nacionalnih izvještaja o stanju problematike droga u Republici Hrvatskoj, koji će se pripremati za Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). Istraživački rezultati prezentirani u ovoj knjizi poslužit će Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u praćenju ostvarivanja strateških ciljeva, postignutih rezultata, krajnjih ishoda trošenja javnih sredstava u području suzbijanja zlouporabe droga. Na temelju rezultata praćenja, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske moći će izraditi analitičku podlogu za usmjeravanje javnih politika te efikasnije koordiniranje djelovanja svih dionika kako bi se postigli utvrđeni strateški ciljevi povezani s problematikom droga u Republici Hrvatskoj.

Rezultati ovog istraživanja doprinijet će daljnjem praćenju trošenja javnih sredstava u području suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj, donošenju ocjene učinkovitosti te će biti važan input u razvoju metodologije za procjenu društvenih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj.

Vrh