Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i viši znanstveni suradnik

Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl. 40. st. 1. i 2. i čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te čl. 37. i 63. Statuta Ekonomskog instituta, Zagreb, a sukladno odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20.11.2019. i 27.12.2019., raspisuje
 

N A T J E Č A J 

29. siječnja 2020.

I. Izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.
 
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakon) i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (Pravilnik).
 
Prednosti: Prednost imaju kandidati koji su objavljivali radove i sudjelovali u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u području: ekonomike ponašanja potrošača i ekonomike korupcije, JEL klasifikacije D12 i D73 (1 izvršitelj/ica).
 
II. Izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja/ice.
 
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakon) i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (Pravilnik).
 
Prednosti: Prednost imaju kandidati koji su objavljivali radove i sudjelovali u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u području:
– ekonomike rada, JEL klasifikacije J01 (1 izvršitelj/ica)
– međunarodne ekonomije, JEL klasifikacije F3 i F4 (1 izvršitelj/ica).
 
III. Izbor na raspisana znanstvena radna mjesta obavlja se sukladno čl. 40.-42. Zakona.
Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku dokaza o akademskom stupnju, presliku dokaza o znanstvenom zvanju (ako je kandidat izabran u znanstveno zvanje), popunjeni Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, popis objavljenih znanstvenih radova, popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao. Pravilnik i Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika objavljeni su na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/opci-akti-i-dokumenti/opci-akti-eiz-a/166.
 
IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave se šalju na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za znanstvena radna mjesta“. Zakašnjele prijave neće se razmatrati. Natječajno povjerenstvo poziva na razgovor kandidate za koje je prethodno utvrđeno da ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/.
 
V. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
 
Ekonomski institut, Zagreb
Vrh