Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik

Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl.40. i čl.41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 (čl. 67.), 139/13, 101/14, 131/17), te čl.37. i 63. Statuta Instituta, a sukladno odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja raspisuje
 

N A T J E Č A J 

15. svibnja 2019.

I. Ovaj natječaj se raspisuje za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti - polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: Kandidati moraju:
- ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakon) i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (Pravilnik)
- imati četiri (4) godine radnog iskustva u sustavu znanosti izvan RH

Prednosti: Prednost imaju kandidati koji su objavljivali radove i sudjelovali u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u području: Ekonomika okoliša JEL klasifikacije Q5.

II. Izbor na raspisano znanstveno radno mjesto obavlja se sukladno čl.40.-42. Zakona.
Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku dokaza o akademskom stupnju, presliku dokaza o znanstvenom zvanju (ako je kandidat izabran u znanstveno zvanje), popunjeni Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika, popis objavljenih znanstvenih radova, popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao. Kandidati koji su akademski stupanj stekli u inozemstvu moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu za taj dokument. 
Pravilnik i Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika objavljeni su na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/opci-akti-i-dokumenti/opci-akti-eiz-a/166.

III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave se šalju na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za znanstvena radna mjesta“. Zakašnjele prijave neće se razmatrati. Natječajno povjerenstvo može pozvati na razgovor kandidate koji uđu u uži izbor. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 15 dana od donošenja odluke o izboru na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/.

IV. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
 
Ekonomski institut, Zagreb
Vrh