Natječaj za radno mjesto administrativni tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i radno mjesto stručni savjetnik za poslove financija i računovodstva

16. lipnja 2021.

Ekonomski institut, Zagreb raspisuje
 
J A V N I   N A T J E Č A J
 
I. Za izbor na radno mjesto I. vrste – administrativni tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja, napredno poznavanje rada na računalu i napredno poznavanje engleskog jezika.

Prednost: iskustvo na istim i/ili sličnim poslovima ovog radnog mjesta.

II. Za izbor na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za poslove financija i računovodstva, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij financijskog usmjerenja, poznavanje proračunskog računovodstva s naglaskom na znanje i iskustvo vezano uz računovodstveno praćenje EU projekata, iskustvo u radu u pomoćnim računovodstvenim knjigama, izvještavanju, te financijskom planiranju unutar proračuna, odlično znanje engleskog jezika i odlično znanje rada u Excelu.

Prednost: iskustvo na istim i/ili sličnim poslovima ovog radnog mjesta.

III. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva i presliku: diplome, osobne iskaznice, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci. 

IV. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnoj službi, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa će imati prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

V. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja. Prijave se šalju preporučeno poštom ili neposredno predajom u zatvorenoj omotnici na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj – administrativni tajnik“ ili „Natječaj – stručni savjetnik“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

VI. Za selekciju kandidata bit će organizirano testiranje. Podaci o opisu poslova, plaći radnog mjesta, obavijest o načinu testiranja kandidata i obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u roku 8 dana od objave obavijesti o rezultatu natječaja.

VII. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatu natječaja. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
 
 
Vrh