Natječaj za radno mjesto poslijedoktorand/ica

13. srpnja 2022.


Ekonomski institut, Zagreb raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
I. Za izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktorand/ica, znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomije, za rad na projektu „Uloga regionalnih jedinica u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja“ (RELI2030), 1 izvršitelj/ica. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od 4 godine.

Uvjeti:
  • ispunjavanje uvjeta za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorand propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje u tekstu: Zakon) i općim aktom Instituta o zapošljavanju na suradnička radna mjesta,
  • završen poslijediplomski sveučilišni studij društvenih znanosti - polje ekonomije.   
II. Izbor na raspisano suradničko radno mjesto obavlja se sukladno čl. 40. i 43. Zakona te čl. 64. Statuta Instituta.
Kandidati moraju dostaviti:
  • potpisanu prijavu,
  • životopis s kontaktom profesora visokog učilišta ili znanstvenika koji je spreman dati preporuku,
  • dokaz o obranjenoj disertaciji (kandidati koji su akademski stupanj stekli u inozemstvu moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili dokaz o predanom zahtjevu za taj dokument),
  • prosjek ocjena kandidata tijekom poslijediplomskog studija (diploma supplement),
  • popis objavljenih radova i radova prihvaćenih za objavljivanje,
  • popis izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima,
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima,
  • dokument kojim se dokazuje državljanstvo jedne od država članica Europske unije.
Kandidati se pozivaju da prilože i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (priznanja ili nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad).

III. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnoj službi, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa će imati prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

IV. Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu.

V. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave se šalju preporučeno poštom ili neposredno predajom u zatvorenoj omotnici na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj poslijedoktorand – RELI2030“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

VI. Provest će se selekcijski postupak kandidata. Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta objavit će se na internetskoj stranici Instituta https://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena također na internetskoj stranici Instituta, u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru.

VII. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatu natječaja. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 

Vezani dokumenti

Vrh