Natječaj za radno mjesto spremačice i radno mjesto rukovoditelja Odsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove

20. studenoga 2020.

Na temelju čl. 62. i 67. Statuta Ekonomskog instituta, Zagreb, ravnateljica Ekonomskog instituta, Zagreb raspisuje
 

J A V N I   N A T J E Č A J

 
I. Za izbor na radno mjesto IV. vrste – spremačica, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno.
Uvjet: završena osnovna stručna sprema.
Prednost: iskustvo na istim ili sličnim poslovima u zgradama s puno poslovnih prostorija.
 
II. Za izbor na položaj I. vrste – rukovoditelj Odsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.
Uvjeti: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog usmjerenja, pravosudni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, radno iskustvo najmanje 3 godine na rukovodećem položaju u javnoj službi s istim i/ili sličnim poslovima ovog radnog mjesta.  
Prednosti: stručni ispit za zaštitu osobnih podataka, stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva, iskustvo u postupcima javne nabave i središnje javne nabave, iskustvo u organizaciji poslova zaštite na radu.
 
III. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva, presliku svjedodžbe/diplome, presliku osobne iskaznice, presliku domovnice i presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci. Kandidat koji se poziva na prednost, treba dostaviti i presliku dokaza o ispunjavanju prednosti. Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu.
 
IV. Pristupnici koji se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
V. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti najkasnije u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno osobnom predajom, u zatvorenoj omotnici na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedy-a 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj-spremačica“ ili „Za natječaj–rukovoditelj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
VI. Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te načinu testiranja pristupnika objavit će se na internetskoj stranici Instituta https://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru na internetskoj stranici Instituta https://www.eizg.hr/.
 
VII. Prijavom na natječaj smatra se da pristupnik daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira pristupnika, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Pristupnik može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
 
Vrh