Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Ekonomskog instituta, Zagreb

24. lipnja 2020.
KLASA:    112-01/20-01/05
URBROJ: 251-467-18-20-2
 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN  76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) te članka 28. i 29. Statuta Ekonomskog instituta, Zagreb, Upravno vijeće Ekonomskog instituta, Zagreb raspisuje
 

N A T J E Č A J 


za izbor i imenovanje ravnatelja Ekonomskog instituta, Zagreb


Ravnatelj Ekonomskog instituta, Zagreb imenuje se na vrijeme od četiri godine te se s njim sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine.
 
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
  • da je istaknuti znanstvenik izabran u znanstveno zvanje u znanstvenom polju ekonomije;
  • da ima iskustvo u radu i vođenju istraživačkih projekata.

Prednost će imati pristupnici koji imaju iskustvo u upravljanju s znanstvenim institucijama čiji je djelokrug rada iz polja ekonomije.

Od ravnatelja se očekuju i sljedeće sposobnosti i vještine:
  • samostalnost i učinkovitost u donošenju odluka i rješavanju problema;
  • upravljačke, organizacijske i komunikacijske sposobnosti;
  • aktivno znanje engleskog jezika.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnik je obvezan priložiti i sljedeće dokumente:
  • životopis s popisom istraživačkih projekata;
  • diplomu o akademskom stupnju i dokaz o izboru u znanstveno zvanje u znanstvenom polju ekonomije, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
  • bibliografiju najvažnijih radova, uz ispis iz CROSBI-ja;
  • domovnicu;
  • uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak.
Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora pristupnika predočit će se izvornik ili ovjereni preslik.

Uz dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta i prednosti, pristupnici su obvezni dostaviti pisani prijedlog Programa rada Ekonomskog instituta, Zagreb za izborno razdoblje, kojeg će pristupnici predstaviti pred Znanstvenim i Upravnim vijećem Instituta.  
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, prijave na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.
 
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
 
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje mogu pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, dnevnom tisku i na službenim mrežnim stranicama Ekonomskog instituta Zagreb, u zatvorenoj omotnici na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za ravnatelja“.
 
Pristupnici na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Prijavom na natječaj smatra se da pristupnik daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira pristupnika, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Ekonomskog instituta, Zagreb. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Pristupnik može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
Ekonomski institut, Zagreb 
Vrh