Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta/ice

12. srpnja 2023.

Ekonomski institut, Zagreb raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
I. Za izbor na suradničko radno mjesto asistenta/ice, znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomije, za rad na projektu "Uloga regionalnih jedinica u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (RELI2030)", 1 izvršitelj/ica. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od 5 godina, u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Uvjeti:
- ispunjavanje uvjeta za izbor na radno mjesto asistent propisanih Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (dalje u tekstu: Zakon) i općim aktom Instituta o zapošljavanju na suradnička radna mjesta,
- završen sveučilišni diplomski studij u području društvenih znanosti – polje ekonomije.

II. Izbor na raspisano suradničko radno mjesto obavlja se sukladno čl. 39. i 40. Zakona te čl. 64. Statuta Instituta.
Kandidati moraju priložiti:
- potpisanu prijavu na natječaj,
- životopis,
- dokaz o traženom stupnju obrazovanja (kandidati koji su akademski stupanj stekli u inozemstvu moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili dokaz o predanom zahtjevu za taj dokument),
- dokument kojim se dokazuje državljanstvo jedne od država Europske unije,
- prijepis ocjena tijekom studija,
- preporuku profesora visokog učilišta ili kontakt podatke profesora visokog učilišta (jedan ili više) koji je spreman dati preporuku.

Kandidati se pozivaju da prilože i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (priznanja ili nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama ili stručnim skupovima, objavljeni znanstveni radovi, i sl.).

III. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnoj službi, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa će imati prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

IV. Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu.

V. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave na natječaj i sva popratna dokumentacija podnose se u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: eizagreb@eizg.hr, s naznakom "Natječaj asistent –RELI2030". Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

VI. Provest će se selekcijski postupak kandidata. Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te načinu i područjima testiranja kandidata objavit će se na internetskoj stranici Instituta https://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena također na internetskoj stranici Instituta, u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru.

VII. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatu natječaja. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom. 
 

Vezani dokumenti

Vrh