Poništenje natječaja i Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik

30. svibnja 2018.

P O N I Š T E NJ E   N A T J E Č A J A


Ekonomski Institut, Zagreb poništava natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti - polje ekonomije, na neodređeno vrijeme (2 izvršitelja/ice) koji je objavljen 4.4.2018. u Narodnim novinama, dnevnom tisku, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora i na internet stranici Instituta. 
 
 

N A T J E Č A J 


Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl.40. i čl.41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 (čl. 67.), 139/13, 101/14, 131/17), te čl.37. i 63. Statuta Instituta, a sukladno odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja raspisuje novi natječaj.

 
I. Ovaj natječaj se raspisuje za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti - polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja/ice.

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakon) i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (Pravilnik).

Prednosti: Prednost imaju kandidati koji su objavljivali radove i sudjelovali u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u području: ekonometrijsko modeliranje JEL klasifikacije C5 ili ekonomika blagostanja JEL klasifikacije D6, I30 ili zaštita potrošača JEL klasifikacije D18.

II. Izbor na raspisano znanstveno radno mjesto obavlja se sukladno čl.40.-42. Zakona.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku dokaza o akademskom stupnju, presliku dokaza o znanstvenom zvanju (ako je kandidat izabran u znanstveno zvanje), popunjeni i potpisani Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika, popis objavljenih znanstvenih radova, popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao. Kandidati koji su akademski stupanj stekli u inozemstvu moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu za taj dokument. 

Pravilnik i Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika objavljeni su na internet stranici Instituta  i mogu se pronaći ovdje.

III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave se šalju na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za znanstvena radna mjesta“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Natječajno povjerenstvo može pozvati na razgovor kandidate koji uđu u uži izbor. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 15 dana od donošenja odluke o izboru na internet stranici Instituta https://www.eizg.hr/.

IV. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta koja uključuje ime i prezime izabranih kandidata. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
 
Ekonomski institut, Zagreb
 
Vrh