Poništenje natječaja i Natječaj za rukovoditelja Pododsjeka za poslove biblioteke i dokumentacije te Natječaj za rukovoditelja Pododsjeka za poslove izdavaštva

8. srpnja 2020.

Ekonomski institut, Zagreb objavljuje
 

P O N I Š T E NJ E   N A T J E Č A J A

 
za izbor na položaj I. vrste – rukovoditelj Pododsjeka za poslove biblioteke i dokumentacije, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica koji je objavljen 11. ožujka 2020. u Narodnim novinama (NN 27/20), biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dnevnom tisku i na Internet stranici Instituta.
 

*********

 
Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl. 62. st. 3. i čl. 67. Statuta, raspisuje
 

J A V N I   N A T J E Č A J

 
I. Za izbor na položaj I. vrste – rukovoditelj Pododsjeka za poslove biblioteke i dokumentacije, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, poznavanje znanstvenih informacijskih izvora i sustava, znanje rada na računalu, znanje engleskog jezika i iskustvo na takvim poslovima.

Prednosti: položen stručni ispit za stručno zvanje diplomirani knjižničar, više od 3 godine radnog iskustva na takvim poslovima i iskustvo rada u specijalnoj knjižnici znanstvene ustanove.

II. Za izbor na položaj I. vrste – rukovoditelj Pododsjeka za poslove izdavaštva, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog usmjerenja, odlično znanje hrvatskog i engleskog jezika, razvijena vještina pismenog izražavanja, znanje rada na računalu.

Prednosti: završen smjer anglist ili anglistika i kroatistika, osnove poznavanja rada u CMS sustavu za potrebe kreiranja sadržaja na mrežnim stranicama, više od 3 godine radnog iskustva na istim i/ili sličnim poslovima ovog radnog mjesta.

III. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva, preslik diplome, preslik domovnice i preslik uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci. Kandidat koji se poziva na prednost, treba dostaviti i preslik dokaza o ispunjavanju prednosti.
 
IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od objave natječaja. Prijave se šalju na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj – biblioteka« ili »Natječaj – izdavaštvo«. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
 
Za sve kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će organizirano testiranje, a podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te obavijest o vremenu i načinu testiranja kandidata objavit će se na internetskoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru na internetskoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku od 8 dana od objave obavijesti o rezultatima natječaja.
 
IV. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
Ekonomski institut, Zagreb

 
Vrh