Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistenta

19. kolovoza 2020.

Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl. 40. st. 1. i čl. 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te čl. 37. i 64. Statuta Ekonomskog instituta, Zagreb, sukladno suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 18.06.2020., raspisuje
 

J A V N I   N A T J E Č A J

 
I. Za izbor na suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomije:
  • za rad na projektu „Inspiring Digital Entrepreneurship“ (IDEA), 1 izvršitelj/ica,
  • za rad na projektu „Zašto izostaje makroekonomska konvergencija Hrvatske prema EU“ (IMK), 1 izvršitelj/ica. 
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od 5 godina, u svrhu stjecanja doktorata znanosti.
 
Uvjeti:
  • ispunjavanje uvjeta za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje u tekstu: Zakon) i općim aktom Instituta o zapošljavanju na suradnička radna mjesta,
  • završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij društvenih znanosti, polje ekonomije ili prirodnih znanosti, polje matematike.

II. Izbor na raspisana suradnička radna mjesta obavlja se sukladno čl. 40. i 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te čl. 64. Statuta Instituta.
Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:
  • molbu i životopis sa sljedećim obveznim podacima: prosjek ocjena tijekom studija, preporuke nastavnika,
  • dokaz o traženom stupnju obrazovanja,
  • pristupnici koji su akademski stupanj stekli u inozemstvu moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili dokaz o predanom zahtjevu za taj dokument,
  • dokument kojim se dokazuje državljanstvo jedne od država Europske unije,
  • prijepis ocjena tijekom studija,
  • dokaze o ispunjavanju prednosti.
Pristupnici mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za svoju prijavu (priznanja ili nagrade za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, pisane preporuke nastavnika, objavljeni znanstveni radovi, i sl.).
Pristupnici koji se pozivaju na prednost  prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Odabrani pristupnik dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu. Odabrani pristupnik koji je akademski stupanj obrazovanja stekao u inozemstvu također mora prije zasnivanja radnog odnosa predočiti izvornik rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 45 dana od objave natječaja. Prijave se šalju elektroničkim putem na adresu e-pošte: asistent@eizg.hr, s naznakom „Natječaj asistent – IDEA“ ili „Natječaj asistent - IMK“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Za sve pristupnike koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će organizirano testiranje, a podaci o opisu poslova te plaći radnog mjesta te načinu i područjima testiranja pristupnika objavit će se na internet stranici Instituta https://www.eizg.hr/.
Nakon testiranja, Povjerenstvo obavlja strukturirani razgovor s onim pristupnicima koji su najbolje ocijenjeni po dokumentaciji i testiranju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru na internet stranici Instituta https://www.eizg.hr/.

IV. Prijavom na natječaj smatra se da pristupnik daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira pristupnika, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Pristupnik može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
Ekonomski institut, Zagreb

 
Vrh