Natječaj za radno mjesto tehnički suradnik - voditelj kotlovnice

21. travnja 2021.

KLASA: 112-01/21-01/04, URBROJ: 251-467-2-21-2
EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ

 
I. Za izbor na radno mjesto III. vrste –  tehnički suradnik - voditelj kotlovnice, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.
Uvjet: završena srednja stručna sprema, položen stručni ispit iz poslova zaštite na radu ili položeno specijalističko usavršavanje iz zaštite na radu te položen stručni ispit za strojara kotla.
Prednost: iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

II. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva, presliku svjedodžbe, presliku osobne iskaznice, presliku domovnice i presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci. Kandidat koji se poziva na prednost, treba dostaviti i presliku dokaza o ispunjavanju prednosti. Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu.

III. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnoj službi, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa će imati prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti najkasnije u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno osobnom predajom, u zatvorenoj omotnici na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedy-a 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj-tehnički suradnik“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

V. Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te načinu testiranja kandidata objavit će se na internet stranici Instituta https://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru na internet stranici Instituta https://www.eizg.hr/.

VI. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
Vrh