Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora


4. svibnja 2021.

JAVNI NATJEČAJ
 

 
 
I. U zakup se daje dio nekretnine u vlasništvu Ekonomskog instituta, Zagreb (u daljnjem tekstu: Institut) na adresi Trg J. F. Kennedya 7, 10000 Zagreb, upisane u zk. ul. 15723, kč. br. 1941/6, k.o. Grad Zagreb, i to poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju sjevernog dijela zgrade, a sastoji se od šest soba, spremišta, čajne kuhinje, sanitarnog čvora i hodnika koji povezuje navedene prostorije te pripadajućeg balkona, sve u ukupnoj površini od 180 m², energetskog razreda C. Poslovnom prostoru pripadaju i dva parkirališna mjesta na južnom dvorištu zgrade. Namjena prostora: tiha djelatnost, uz pridržavanje kućnog reda Instituta.
 
Pregled poslovnog prostora može se izvršiti 6. i 10. svibnja 2021. od 10,00 do 11,00 sati.
 
II. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme, na rok od pet (5) godina s otkaznim rokom od 90 dana.
 
III. Početni iznos mjesečne zakupnine je 900,00 EUR (slovima: devet stotina eura) neto. Na iznos mjesečne zakupnine obračunava se porez na dodanu vrijednost.
 
IV. Ponudu može podnijeti svaka pravna osoba i svaka fizička osoba koja ima registrirani obrt ili obavlja samostalnu djelatnost.
 
V. Najpovoljniji ponuditelj je onaj čija ponuda ispunjava sve uvjete natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 
VI. Neće se razmatrati:
- ponude zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda
- ponude koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja
- nepotpune i uvjetne ponude
- ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju odobrenih rokova plaćanja
- ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je otvoren postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije
- ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici Instituta.
 
VII. Ponuditelj mora uplatiti jamčevinu u iznosu od 3.375,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan uplate, na žiro račun Instituta IBAN: HR9123600001101517637 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. s opisom plaćanja: "jamčevina za zakup poslovnog prostora".
 
VIII. Ponuda mora sadržavati:
- opis poslovnoga prostora za koji se podnosi ponuda
- ime i prezime ponuditelja, naziv obrta, sjedište/prebivalište, OIB (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona
- opis djelatnosti koju će ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru za koji podnosi ponudu s brojem zaposlenih
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine koji ne smije biti niži od početnog iznosa iz točke III. natječaja
- IBAN žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine
- izjavu o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuditelj daje suglasnost za obradu i objavljivanje njegovih podataka u svrhu provedbe ovog natječajnog postupka i postupka davanja u zakup poslovnog prostora.
 
IX. Uz ponudu, ponuditelj je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), odnosno presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od tri (3) mjeseca iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u ponudi (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik),
- potvrdu izdanu od Ministarstva financija - Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja ne stariju od 30 (slovima: trideset) dana
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
- potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne stariju od tri (3) mjeseca, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje pravo prvenstva te status branitelja, ako se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,98/19)
- ako se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) koje ostvaruju članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, pored potvrde iz prethodne alineje, dužan je dostaviti dokaz o srodstvu
- ako se ponuditelj poziva na pravo prednosti iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) koje ostvaruju braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi nadležno ministarstvo ili koje su korisnice poticaja nadležnog ministarstva, dužan je dostaviti potvrdu nadležnog ministarstva o statusu ne stariju od tri (3) mjeseca
- ako se ponuditelj poziva na pravo prvenstva za sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora prema članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), dužan je dostaviti izjavu da ne traje zakup drugoga poslovnoga prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren, ovjerenu kod javnog bilježnika.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom mora biti uvezana i numerirana na način da je označen broj stranice i ukupni broj stranica (npr. 1/3, 2/3, 3/3).
 
X. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 7 dana od objave ovog javnog natječaja u dnevnom tisku i na internetskoj stranici Instituta www.eizg.hr.
 
XI. Ponude se dostavljaju putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno osobnom predajom  u zatvorenoj omotnici, na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedya 7, 10000 Zagreb, s naznakom "Za javni natječaj (poslovni prostor) – ne otvarati". Na poleđini omotnice potrebno je naznačiti ime i prezime odnosno naziv te adresu ponuditelja.
Otvaranje ponuda je javno i održat će se u velikoj dvorani Instituta 13. svibnja 2021. u 10,00 sati.
Pristigle ponude i priloženu dokumentaciju trajno zadržava Institut i ne vraća ponuditeljima.
 
XII. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem internetske stranice Instituta www.eizg.hr u roku od pet (5) dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
S najpovoljnijim ponuditeljem Institut će sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Za osiguranje plaćanja ugovornih obveza izabrani ponuditelj dužan je prilikom sklapanja ugovora uplatiti Institutu razliku iznosa uplaćene jamčevine do visine tri (3) mjesečne zakupnine na ime beskamatnog pologa koji ostaje Institutu do isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora ili dostaviti Institutu bezuvjetnu bankarsku garanciju u visini tri (3) mjesečne zakupnine izdanu u korist Instituta, plativu na „prvi poziv“ i „bez prigovora“, izdanu od poslovne banke s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora uz dodatni respiro rok od tri (3) mjeseca, u kojem slučaju će Institut vratiti izabranom ponuditelju uplaćenu jamčevinu.
 
XIII. Institut zadržava pravo izmjene ili poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično u svakoj njegovoj fazi, kao i neprihvaćanja niti jedne pristigle ponude za zakup, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
 
Ekonomski institut, Zagreb
Vrh