Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik

Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 (čl. 67.), 139/13, 101/14, 131/17), te čl. 37. i 63. Statuta Instituta, a sukladno odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja raspisuje
 

N A T J E Č A J 

30. siječnja 2019.

I. Ovaj natječaj se raspisuje za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja/ice.
 
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakon) i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (Pravilnik).
 
Prednosti: Prednost imaju kandidati koji su objavljivali radove i sudjelovali u znanstvenim i razvojnim istraživanjima u području: međunarodne financije (international finance) JEL klasifikacije F3, financijska tržišta (general financial markets) JEL klasifikacije G1, financijske institucije i usluge (financial institutions and services) JEL klasifikacije G2 ili planiranje razvoja i politika (development planning and policy) JEL klasifikacije O2 i analiza regionalne uprave (regional government analysis) JEL klasifikacije R5.
 
II. Izbor na raspisana znanstvena radna mjesta obavlja se sukladno čl. 40.–42. Zakona.
 
Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti: životopis, presliku dokaza o akademskom stupnju, presliku dokaza o znanstvenom zvanju (ako je kandidat izabran u znanstveno zvanje), popunjeni Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika, popis objavljenih znanstvenih radova, popis istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao. Kandidati koji su akademski stupanj stekli u inozemstvu moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu za taj dokument. Pravilnik i Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika objavljeni su na mrežnoj stranici Instituta ovdje.
 
III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave se šalju na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10 000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za znanstvena radna mjesta“. Zakašnjele prijave neće se razmatrati. Natječajno povjerenstvo može pozvati na razgovor kandidate koji uđu u uži izbor. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 15 dana od donošenja odluke o izboru na mrežnoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/.
 
IV. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
 
 
Ekonomski institut, Zagreb
Vrh