Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik

24. srpnja 2019.

Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 (čl. 67.), 139/13, 101/14, 131/17), te čl. 37. i 63. Statuta Instituta, a sukladno odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja, raspisuje
 

J A V N I  N A T J E Č A J 


I. Ovaj natječaj raspisuje se za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomije, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik određene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Zakon) i Pravilnikom Instituta o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta (Pravilnik):
- akademski stupanj doktor znanosti
- znanstveni radovi koji afirmiraju kandidata kao priznatog znanstvenika
- znanstveni uvjeti iz Pravilnika
- projektni uvjeti iz Pravilnika
- javno-stručni uvjeti iz Pravilnika
- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i akademskom pismu

II. Izbor na raspisano znanstveno radno mjesto obavlja se sukladno čl. 40.-42. Zakona.

Uz potpisanu prijavu na natječaj na engleskom jeziku kandidati moraju priložiti:
- životopis na engleskom jeziku
- presliku osobne iskaznice i dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo jedne od država Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora
- presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (na izvornom jeziku i ovjereni prijevod na hrvatski jezik za kandidate koji akademski stupanj nisu stekli u Hrvatskoj)
- presliku dokaza o znanstvenom zvanju (ako je kandidat izabran u znanstveno zvanje)
- popunjeni Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika
- popis na engleskom jeziku minimalno šest objavljenih znanstvenih radova (znanstveni rad s najviše tri koautora računa se kao jedan rad; od minimalno šest traženih znanstvenih radova, jedan rad može biti prihvaćen za objavljivanje, za što se mora priložiti dokaz o navedenom statusu)
- popis na engleskom jeziku istraživačkih projekata na kojima je kandidat sudjelovao
- kandidati koji su akademski stupanj stekli u inozemstvu moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili dokaz o predanom zahtjevu za taj dokument
- kontakt podatke dviju osoba zaposlenih na akademskim institucijama, koje će dati preporuke za kandidata na engleskom jeziku.

Pravilnik i Obrazac o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika objavljeni su na mrežnoj stranici Instituta https://www.eizg.hr/general-acts-and-documents/internal-acts/233.

III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola. Rok za podnošenje prijava je do 01.09.2019. u 23:59. Prijave se šalju elektroničkim putem na adresu e-pošte: application@eizg.hr.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati. Dodatne upite o natječaju i natječajnom postupku mogu se uputiti gđi Ivoni Krezić na adresu e-pošte: ikrezic@eizg.hr. Natječaj je otvoren za kandidate državljane država članica Europske Unije i država članica Europskog gospodarskog prostora. Više informacija objavljeno je na portalu INOMICS i na https://www.eizg.hr/.

Natječajno povjerenstvo pozvat će na razgovor kandidate koji zadovolje formalne uvjete natječaja. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od provedenog postupka izbora na mrežnoj stranici Instituta (https://www.eizg.hr/).

IV. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na mrežnoj stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.

Ekonomski institut, Zagreb
 
Vrh