Natječaj za radno mjesto - Rukovoditelj/ica Pododsjeka za poslove informatike

8. ožujka 2023.

Ekonomski institut, Zagreb raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
I. Za izbor na položaj I. vrste – rukovoditelj/ica Pododsjeka za poslove informatike, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.
Uvjeti: završeni sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij ili sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij, i to tehničkog usmjerenja (elektrotehnika i računarstvo, informatika, prirodoslovno-matematički studij) ili s područja poslovne informatike; napredno poznavanje engleskog jezika; iskustvo na istim i/ili sličnim poslovima ovog radnog mjesta.

II. Za prijavu kandidati moraju dostaviti: potpisanu prijavu na natječaj, životopis s opisom radnog iskustva i presliku: diplome, osobne iskaznice, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci.  

III. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnoj službi, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa će imati prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja. Prijave se podnose elektroničkim putem na e-mail adresu: informaticar@eizg.hr, s naznakom „Natječaj – informatika“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

V. Provest će se selekcijski postupak kandidata. Podaci o opisu poslova, plaći radnog mjesta i obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u roku 8 dana od objave obavijesti o rezultatu natječaja.

VI. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatu natječaja. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 

 
Vrh