Natječaj za radno mjesto rukovoditelja Pododsjeka za poslove biblioteke i dokumentacije


11. ožujka 2020.
Ekonomski institut, Zagreb na temelju čl. 62. st. 3. i 67. Statuta, raspisuje
 

J A V N I  N A T J E Č A J 


I. Za izbor na položaj I. vrste – rukovoditelj Pododsjeka za poslove biblioteke i dokumentacije, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, poznavanje znanstvenih informacijskih izvora i sustava, znanje rada na računalu, znanje engleskog jezika i iskustvo na takvim poslovima.

Prednosti: položen stručni ispit za stručno zvanje diplomirani knjižničar, više od 7 godina radnog iskustva na takvim poslovima i iskustvo rada u specijalnoj knjižnici znanstvene ustanove.

II. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva, presliku diplome, presliku domovnice i presliku uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak ne starijeg od 6 mjeseci. Kandidat koji se poziva na prednost, treba dostaviti i presliku dokaza o ispunjavanju prednosti. 

III. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. Prijave se šalju na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj – Biblioteka“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Za sve kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će organizirano testiranje, a podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te obavijest o vremenu i načinu testiranja kandidata objavit će se na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati s najboljim rezultatima pisanog testiranja bit će pozvani na razgovor. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru na internet stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj u roku 8 dana od objave obavijesti o rezultatima natječaja.

IV. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.

EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
 
Vrh