Natječaj za radno mjesto voditelj/ica pododsjeka – tajnik/ca ravnateljice

19. listopada 2022.

Ekonomski institut, Zagreb raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
I. Za izbor na radno mjesto II. vrste – voditelj/ica pododsjeka – tajnik/ca ravnateljice, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.
Uvjeti: završena viša stručna sprema, odnosno završeni preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij društveno-humanističkog usmjerenja; poznavanje poslovne komunikacije i organizacije uredskog poslovanja; poznavanje engleskog jezika; znanje rada na računalu; iskustvo na istim i/ili sličnim poslovima.

II. Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis s opisom radnog iskustva i presliku: diplome, osobne iskaznice, domovnice i uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci.  

III. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u javnoj službi dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu pa će imati prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

IV. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od objave natječaja. Prijave se šalju preporučeno poštom ili neposredno predajom u zatvorenoj omotnici na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Natječaj – tajnik/ca ravnateljice“. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

V. Provest će se selekcijski postupak kandidata. Podaci o opisu poslova, plaći radnog mjesta i obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Instituta http://www.eizg.hr/. Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u roku 8 dana od objave obavijesti o rezultatu natječaja.

VI. Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o rezultatu natječaja. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.
 
 ...
Vrh