Upravno vijeće


Predsjednik:

 • prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, imenovan Odlukom ministrice znanosti i obrazovanja

Članovi:

 • prof. dr. sc. Drago Jakovčević, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, imenovan Odlukom ministrice znanosti i obrazovanja
 • Ivana Krznar, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, imenovana Odlukom ministrice znanosti i obrazovanja
 • dr. sc. Željko Lovrinčević, Ekonomski institut, Zagreb / dr. sc. Davor Mikulić, Ekonomski institut, Zagreb (zamjenik člana), imenovani Odlukom Znanstvenog vijeća Instituta
 • dr. sc. Andrea Mervar, Ekonomski institut, Zagreb / Vladimir Sukser, Ekonomski institut, Zagreb (zamjenik članice), imenovani na skupu radnika Instituta

Mandat članovima Upravnog vijeća traje dvije godine.

Upravno vijeće Instituta ima pet članova.

Predsjednika i dva člana Vijeća imenuje ministar znanosti i obrazovanja, jednog člana Vijeća bira Znanstveno vijeće Instituta, a jednog člana Vijeća biraju radnici Instituta.

Upravno vijeće Instituta:
 • donosi Statut Instituta uz suglasnost osnivača
 • vodi financijsku i poslovnu politiku Instituta
 • odlučuje o raspolaganju nekretninom ili imovinom Instituta pojedinačne vrijednosti veće od 300.000,00 kn, uz suglasnost nadležnog ministarstva
 • predlaže promjenu djelatnosti
 • donosi proračun Instituta na prijedlog Znanstvenog vijeća i uz suglasnost nadležnog ministra
 • raspravlja izvješća o izvršenju proračuna Instituta (periodična i godišnje) koja podnosi ravnatelj, te s tim u vezi donosi odgovarajuće odluke sukladno važećim propisima
 • odlučuje o raspodjeli dobiti
 • donosi Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta na prijedlog Znanstvenog vijeća
 • donosi odluke o osnivanju drugih pravnih osoba Instituta, uz suglasnost nadležnog ministarstva
 • donosi pojedinačne odluke u svezi radnih odnosa kao tijelo drugog stupnja,
 • daje osnivaču, ravnatelju i znanstvenom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima
 • odlučuje i o drugim pitanjima određenim Zakonom, drugim propisima i Statutom.

Vrh