Usluga stručne podrške u razradi sustava izvještavanja o provedbi politike regionalnog razvoja

Naručitelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU 
Voditeljice projekta: Marijana Sumpor, Irena Đokić
Trajanje projekta: 14. svibnja 2018. – 14. prosinca 2018.
 
Sažetak:
 
U srpnju 2017. godine Sabor je usvojio Strategiju regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH), a krajem 2017. godine usvojen je i Akcijski plan koji je sadržavao aktivnosti, projekte i programe (APP) koje je bilo potrebno provesti tijekom 2018., 2019. i 2020. godine. Provedba dijela APP bila je u nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kao koordinativnog tijela provedbe SRR RH te drugih tijela koja su osiguravala sredstva za njihovu provedbu. Javnopravna tijela i druga tijela određena nositeljima pojedinih APP-a iz Akcijskog plana osiguravala su njihovu provedbu i praćenje te su, u skladu sa Zakonom, izvještavala Ministarstvo o provedenim APP-ima.

Cilj uspostave cjelovitog sustava izvještavanja bio je osigurati uspješno vođenje regionalne razvojne politike. Za to je bilo potrebno osigurati redovito praćenje ostvarenja planiranih aktivnosti, programa i projekata (APP) s naglaskom na doprinos ostvarenju Zakonom i Strategijom postavljenih ciljeva, prioriteta i mjera. Svrha sustava izvještavanja očitovala se u obvezi izvještavanja MRRFEU prema Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru o rezultatima provedbe regionalne politike u prethodnoj godini. MRRFEU bilo je zaduženo za uspostavu i vođenje cjelovitog sustava izvještavanja, te je prema Zakonu (čl. 49) sustavno prikupljalo informacije i podatke o provedbi APP-a svih razina razvojnog upravljanja uključujući tijela državne uprave, trgovačka društva u vlasništvu RH, županije te velika urbana područja.

Ovim projektom pružala se podrška u uspostavi cjelovitog sustava izvještavanja, kakav je bio predviđen tadašnjim zakonodavnim okvirom.


 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Regionalni razvoj i regionalna politika 


Vrh