Vrednovanje tijekom izrade Teritorijalne strategije (TS) kao dodatka Planu razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Naručitelj: Šibensko-kninska županija
Trajanje projekta: 29. lipnja - 26. rujna 2023. 
Voditeljica projekta: Ivana Rašić
Suradnica: Tanja Broz

Sažetak
Izvršenje usluge vrednovanja tijekom izrade Teritorijalne strategije (TS) kao dodatka Planu razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Vrednovanje tijekom izrade (prethodno vrednovanje) provodilo se tijekom izrade teritorijalne strategije (TS-a) kao strateškog i operativnog dokumenta koji je jedan od glavnih preduvjeta za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. Vrednovanje tijekom izrade (prethodno vrednovanje) pomaže kako bi se osiguralo neovisno stručno mišljenje da je akt usklađen s Uredbom o zajedničkim odredbama (Common Provisions Regulation EU 2021/1060 (CPR)), Nacionalnim planom razvoja otoka 2021. - 2027. (NPRO) kao nacionalnim strateškim dokumentom te da prati indikativne aktivnosti dane okvirom Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. (ITP-a) za otoke. 
Nadalje, vrednovanjem tijekom izrade osigurala se usklađenost sadržaja i postupka izrade TS-a sa Smjernicama za izradu akata strateškog planiranja kao i sa Smjernicama za izradu teritorijalne strategije kao dodatka planu razvoja obalno-otočne županije.
 


 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Regionalni razvoj i regionalna politika

Vrh