Ekonomski atlas HT Grupe


Naručitelj: HT d.d. 
Trajanje projekta: 9. svibnja 2016. – 30. listopada 2016.
Voditeljica projekta: dr. sc. Maruška Vizek
Suradnici: dr. sc. Tajana Barbić, dr. sc. Davor Mikulić, dr. sc. Ivana Rašić Bakarić, dr. sc. Marina Tkalec


Sažetak:
Atlas se u kartografiji definira kao zbirka astronomskih i geografskih karata sustavno sređenih u sadržajnu cjelinu. On nam omogućava da odredimo položaj bilo koje točke u promatranom prostoru na Zemlji ili u svemiru. Pandan geografskom ili astronomskom atlasu bio bi ekonomski atlas čija je svrha da omogući da se pojedina kompanija, zajedno sa svim svojim poslovnim procesima i interesnim skupinama poput zaposlenika, dobavljača, dioničara i države, smjesti i opiše unutar ekonomskog prostora zemlje u kojoj ona posluje. Za razliku od geografskog atlasa koji prikazuje prostor koji je opipljiv i oku vidljiv, ekonomski je prostor apstraktan te ga se može odrediti jedino prema složenim ekonomskim i poslovnim statistikama, koje stoga predstavljaju gradivni materijal atlasa. Ekonomski atlas ujedno je i značajno kompleksniji od geografskog atlasa jer, da bismo mogli definirati ulogu i važnost neke kompanije u ekonomskom prostoru zemlje, potrebno nam je više dimenzija nego što ih se tipično koristi kod geografskog atlasa. Ekonomski atlas stoga karakterizira multidimenzionalnost koju bez obzira na kompleksnost valja opisati i uklopiti u jednu relativno široku i holističku, no istodobno zaokruženu i precizno strukturiranu cjelinu. 

Cilj ekonomskog atlasa HT Grupe bio je na sustavan, vjerodostojan i konzistentan način procijeniti utjecaj i ekonomsku važnost HT Grupe za ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske. Kako bi se taj cilj mogao ostvariti, u Atlasu su predstavljeni rezultati niza analitičkih metoda i postupaka pomoću kojih se procijenila važnost HT Grupe za hrvatsko gospodarstvo u više dimenzija. Pri tome su se analize fokusirale na 2015. godinu kako bi nalazi i zaključci Atlasa u što većoj mjeri odgovarali trenutačnom stanju poslovanja Grupe. Kada je to zbog analize bilo važno, u obzir su uzimani i podaci iz ranijih godina. Posebna je pozornost posvećena ukupnom učinku HT Grupe na gospodarstvo, pri čemu pod ukupnim utjecajem podrazumijevamo zbroj izravnih, neizravnih i induciranih učinaka koji su ocijenjeni primjenom input-output modela. Zbog činjenice da HT Grupa ulaže značajna financijska sredstva u razvoj telekomunikacijske infrastrukture te je po veličini ukupnih ulaganja prva među uslužnim privatnim kompanijama u Hrvatskoj, Atlas također prikazuje ocjenu važnosti HT Grupe za korporativni sektor Republike Hrvatske i Grada Zagreba, pri čemu je posebno analizirana važnost Grupe za visokotehnološke sektore koji su nosioci kako tehnološkog tako i ukupnoga ekonomskog razvoja svake zemlje. Osim navedenih dimenzija ekonomskog života, Atlas sadrži i analizu važnosti HT Grupe za hrvatsko tržište kapitala te pregled izdvojenih financijskih sredstava, aktivnosti i programa putem kojih HT Grupa kontinuirano dokazuje da je korporativna društvena odgovornost integralni dio njezina poslovanja. 

U svrhu ostvarivanja cilja istraživanja definirane su sljedeće cjeline Ekonomskog atlasa HT Grupe unutar kojih su analizirane i definirane uloga i važnost HT Grupe za hrvatsku ekonomiju: 
 1. HT Grupa i makroekonomska kretanja – bruto domaći proizvod, bruto dodana vrijednost, investicije, izvoz, zaposlenost
 2. HT Grupa i poslovna ekonomija (inkorporirani sektor) – prihodi poslovnog sektora, dobit poslovnog sektora, zaposlenost poslovnog sektora, bruto dodana vrijednost poslovnog sektora
 3. HT Grupa i ostali poslovni sektori (B2B) – utjecaj HT grupe na poslovnu aktivnost dobavljača, korištenje proizvoda HT grupe u poslovnim aktivnostima kupaca, intermedijarna potrošnja proizvoda i usluga HT Grupe po poslovnim sektorima
 4. HT Grupa i grad Zagreb – bruto dodana vrijednost, zaposlenost, masa plaća
 5. HT Grupa i potrošnja kućanstava – udio proizvoda i usluga HT Grupe u strukturi potrošnje prosječnog kućanstva u RH
 6. HT Grupa i tržište kapitala – važnost HT Grupe za likvidnost i kapitalizaciju hrvatskog tržišnog kapitala, utjecaj promjene cijene dionice HT d.d. na trendove na tržištu kapitala, važnost dividende HT Grupe
 7. HT Grupa i proračun opće konsolidirane države RH – doprinosi HT Grupe državnom proračunu, doprinosi HT grupe proračunima jedinica lokalne samouprave
 8. HT Grupa i EU fondovi
 9. HT Grupa i korisne društvene aktivnosti – donacije i humanitarna aktivnost, sponzorstva, plaćanja na ime autorskih prava hrvatskim kreativcima, obrazovne aktivnosti

Ključni nalazi:                  
 • HT je doprinosio najviše novostvorene vrijednosti u Hrvatskoj, a cijela HT Grupa ostvarila je više od 3% ukupnog BDP-a Hrvatske
 • HT Grupa svojim aktivnostima stvorila je preko 27 tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj
 • HT je ujedno bio i najveći privatni investitor u Hrvatskoj
 • HT Grupa isplaćivala je 54% veću plaću od državnog prosjeka te 16% iznad prosjeka sektora informacija i komunikacija
 • Sveukupno, HT Grupa izravno je i neizravno doprinijela gotovo 4% svih proračunskih prihoda u 2015. godini

Vrh