Integralno upravljanje obalnim područjem


Naručitelj: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
Trajanje projekta: 17. veljače 2011. – 31. srpnja 2011.
Voditelj projekta: dr. sc. Nenad Starc


Sažetak:
Projekt je u 2010. godini imao dva odvojena projektna zadatka: 
 
A) Procijeniti učinke protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima Sredozemlja na hrvatske upravne strukture, izraditi odgovarajuću studiju i predstaviti je Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. 
 
Učinci su se procjenjivali simulacijama promjene postojećih propisa i postupaka, te se o njima raspravljalo na nekoliko sastanaka i radionica na koje su pozvani članovi međuresorske koordinacije za provedbu protokola. Razrađena su i dva scenarija: jedan prema kojem se protokol ne provodi i drugi prema kojem se provodi u cijelosti. Pobrojeni su i analizirani institucionalni uvjeti kojima treba udovoljiti kako bi se protokol mogao početi provoditi. To su: provedba postojećih propisa u području zaštite okoliša i graditeljstva, poboljšanje vertikalne i horizontalne koordinacije provedbenih tijela, uvođenje praćenja i vrednovanja učinaka i razvoj metodologije izrade obalnih planova. 
 
Studija procjene učinaka protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima Sredozemlja na Hrvatsku predana je na vrijeme, a naručitelj (GTZ) i korisnik (MZOPUG) su je prihvatili.
 
B) Izraditi Program razvoja Grada Kraljevice i surađivati s gradskom upravom Kraljevice na njegovoj provedbi.
 
Program je izrađen u uskoj suradnji s djelatnicima gradske uprave i ostalim dionicima. Gradsko vijeće ga je usvojilo u travnju 2010. godine. Nakon toga je održan niz sastanaka na kojima su djelatnici Gradske uprave upućivani u provedbu najvažnijih mjera iz Programa: osposobljavanje za prijavu projekata fondovima EU-a, izradu popisa gospodarstvenika na području grada, izradu popisa nekretnina u vlasništvu grada, izradu plana nabave nove informatičke opreme, početne poslove pokretanja poslovnih zona i suradnju s Brodogradilištem Kraljevica. 
 
Održane su i radionice o izradi gradskog proračuna i financiranju gradnje lokalne infrastrukture na koje su pozvani i predstavnici općina i gradova u pilot području GTZ-ovog projekta poticanja integralnog upravljanja obalnim područjem. 
 
Oba projektna zadatka izvršena su u potpunosti.

 

Vrh