Kros-sektorska analiza sektora Promet i logistika i sektora Ekonomija i trgovina – XSEK


Naručitelj: Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
Trajanje projekta: 15. prosinca 2015. – 15. siječnja 2016.
Voditelj projekta: Ivan Žilić
Suradnik: Bruno Škrinjarić


Ciljevi projekta: 
Osnovni cilj projekta bila je izrada podloge za zanimanja koja je Pomorski fakultet u Splitu želio razviti projektom „Pomorski menadžment za 21. stoljeće“. Kros-sektorska analiza obuhvatila je zanimanja iz dva poprilično velika sektora definiranih putem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) – sektor Promet i logistika te sektor Ekonomija i trgovina. Zbog specifičnosti zanimanja koja se željelo razviti, javila se potreba za spajanjem dvaju sektora kombiniranjem zanimanja iz svakoga od njih. Kombiniranjem dvaju sektora te detaljnijom razradom pojedinih zanimanja naposljetku se došlo do konačnog rezultata, odnosno niše unutar sektora Promet i logistika koja unutar sebe nosi elemente turizma, a naziv tog kros-sektora je „Nautički turizam (Rekreacijska plovidba)“.
  
Aktivnosti:
  1. Izrada profila HKO podpodsektora „Pomorski i riječni promet“ (koji spada u HKO sektor Promet i logistika) s popratnim tablicama i grafikonima.
  2. Na temelju dostavljenih šifara zanimanja iz Nacionalne klasifikacije zanimanja iz 1998. i šifara srednjoškolskih i visokoškolskih programa kreirati novi slobodni profil podsektora, naziva „Nautički turizam“ s popratnim tablicama i grafikonima.

Metodologija: Metodologija se temeljila na Metodologiji za izradu i tumačenje profila sektora HKO-a koju je izradilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dostupnoj na poveznici http://www.kvalifikacije.hr/fgs.axd?id=805, a sastojala se od metoda deskriptivne statistike temeljem relevantnih baza podataka uključujući izradu pivot tablica i grafikona.

 

Vrh