Učinci financijske krize na financijsku ranjivost kućanstava u Hrvatskoj


Naručitelj: Donacija u okviru WIIW-GDN-SEE-CIS natječaja za 2011. 
Trajanje projekta: srpanj 2011. – prosinac 2012. 
Voditelj projekta: dr. sc. Danijel Nestić


Sažetak: 
Istraživanje je predložilo novi pristup analizi financijske ranjivosti kućanstava primjenom tehnika klasterske analize prilikom identifikacije potencijalno ranjivih kućanstava. Pokazatelji ranjivosti na osnovi klasterske analize potom su uključeni u regresijski model s binarnom zavisnom varijablom i primijenjeni u stres testovima. Predložena metodologija iskušana je na anketnim podacima za kućanstva u jednoj bivšoj socijalističkoj zemlji, Hrvatskoj, s ciljem procjene u kojoj bi mjeri produžena ekonomska nestabilnost nakon Velike recesije iz 2008-2009 mogla utjecati na zadužena kućanstva. Istraživanjem su uspoređeni rezultati dobiveni na osnovi predloženog novog pristupa s rezultatima na osnovi tradicionalnih stres testova ranjivosti kućanstva. Pokazalo se da šok rasta kamatnih stopa ima snažniji učinak na ranjivost kućanstva u tradicionalnom pristupu, dok smanjenje zaposlenosti dovodi do veće ranjivosti kod pristupa na osnovi klasterske analize.

 

Vrh