Utjecaj recesije na strukturu i kretanje nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj – ZAMAH

 

Program: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada dodijeljene su u sklopu Prioriteta 3., Mjere 3.2. Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Europskog socijalnog fonda, u provedbi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 
Naručitelj: Europski socijalni fond
Trajanje projekta: 15 mjeseci, 1. srpnja 2015. do 30. rujna 2016. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Iva Tomić
Mentorica projekta: dr. sc. Valerija Botrić
Nositelj projekta: Ekonomski institut, Zagreb
Vrijednost projekta: 454.025,00 HRK. 
 

Ciljevi projekta:
Projekt je adresirao nedovoljno razvijanje kompetencija u području istraživanja i razvoja mladih istraživača nakon završenog doktorata, slabu međunarodnu vidljivost rezultata istraživanja, te općenito niski stupanj mobilnosti i umrežavanja. Osnovni cilj projekta bio je pružiti potporu jačanju znanstveno-istraživačkih kompetencija Ive Tomić, zaposlene u Ekonomskom institutu, Zagreb, kao ciljne skupine, te njezino uključivanje u Europski istraživački prostor, kroz ostvarenje konkurentnog primijenjenog znanstvenog istraživanja na temu nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj. U ovom konkretnom slučaju – analize nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj – osnovni cilj bio je dobiti nove spoznaje o određenim uzrocima ove pojave u Hrvatskoj, ali i šire, te detaljnije identificirati osobe koje imaju veći rizik nezaposlenosti u mlađoj dobi. 

Rezultati/ishodi:
Osnovni rezultat projekta bila je produkcija znanstvenog istraživanja na temu utjecaja recesije na strukturu i kretanje nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj, poslanog na objavu u međunarodno konkurentni znanstveni časopis. Međurezultati projekta podrazumijevali su prezentacije (dijela) istraživanja na skupovima, seminarima i konferencijama, objavljene stručne radove, objavu rezultata u Radnima materijalima EIZ-a, ali i povećanje znanstveno-istraživačkih kompetencija Ive Tomić, zaposlene u Ekonomskom institutu, Zagreb, kao ciljne skupine, te njezino uključivanje u Europski istraživački prostor. 

Aktivnosti:
Aktivnosti na projektu, između ostalog, podrazumijevale su i upravljanje i koordinaciju provedbe projektnih aktivnosti; financijsko upravljanje i izvještavanje; kratkoročnu mobilnost - pohađanje kraćih oblika edukacija u vidu ljetnih škola; srednjoročnu mobilnost - boravak na inozemnoj instituciji (do 6 mjeseci); provedbu znanstvenog istraživanja (prikupljanje podataka, prikupljanje i obrada relevantne literature, statistička obrada podataka metodama deskriptivne statistike, analiza podataka standardnim mikroekonometrijskim tehnikama, provođenje analize nelinearne dekompozicije, spajanje dijelova provedenog istraživanja u jednu cjelinu) te diseminaciju projektnih rezultata putem sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama, putem javnih prezentacija, te putem stručnih i znanstvenih publikacija. 

Opis metodologije:
Metodološki pristup slijedio je standardni mikroekonometrijski pristup za ovu vrstu istraživanja, tj. probit model za procjenu doprinosa različitih obilježja pojedinca riziku nezaposlenosti prije i za vrijeme krize. Kako bi se ustanovila veličina utjecaja recesije na hrvatsko tržište rada, posebice nezaposlenost mladih, te odredile kvalitativne i kvantitativne prilagodbe na recesiju primijenjene su tzv. nelinearne tehnike dekompozicije. 

Naručitelj: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada dodijeljene su u sklopu Prioriteta 3., Mjere 3.2. Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Europskog socijalnog fonda, u provedbi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Rezultati istraživanjahttps://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=HR.3.2.01-0136 

Kontakt: 
Samah Oreč, tel. + 385 1 2362237; e-mail: sorec@eizg.hr 
Tihana Iviček, tel. + 385 1 2362237; e-mail: tivicek@eizg.hr 
 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije.
Vrh