Izvještaj o razlikama u plaćama između javnog i privatnog sektora u Hrvatskoj

Naručitelj: Svjetska banka
Trajanje projekta: 31. ožujka 2020. – 30. lipnja 2020.
Voditelj projekta: Danijel Nestić
Suradnici: Iva Tomić, Ivica Rubil

Sažetak: 
Cilj projekta je bila priprema detaljnog izvještaja o karakteristikama zaposlenika u javnom sektoru u Hrvatskoj i njihovim plaćama. Izvještaj je uključivao:

  • analizu karakteristika zaposlenih u javnom sektoru i promjene u njihovoj strukturi, uključujući individualne karakteristike poput dobi, spola, obrazovanja i vrste ugovora
  • analizu kretanja zaposlenosti po podsektorima i zanimanjima unutar javnog sektora
  • analizu jaza plaća između javnog i privatnog sektora, kako za ukupni javni sektor, tako i po pojedinim podsegmentima javnog sektora. 
Za potrebe analize korišteni su raspoloživi podaci prikupljeni od Državnog zavoda za statistiku, Europske komisije, Eurostata, Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija i FINA-e te podaci Ankete o radnoj snazi na razini pojedinaca i kućanstava za period od 2008. do 2018. godine. 
 

 PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Tržište rada i kompetencije, Hrvatska ekonomija


Vrh