Analiza intenziteta tržišnih sila i produktivnosti poduzeća u Hrvatskoj


Naručitelj: Klub EIZ-a
Trajanje projekta: 1. travnja 2017. – 14. studenog 2017.
Voditelj projekta: Bruno Škrinjarić
Suradnici: dr. sc. Edo Rajh, dr. sc. Vedran Recher


U hrvatskom javnom prostoru učestalo se može čuti kako je hrvatsko gospodarstvo neoliberalno i kako je upravo ta neoliberalnost jedan od glavnih uzroka socijalnih problema s kojima se zemlja suočava. Neoliberalnost gospodarstva u tom kontekstu najčešće podrazumijeva pretjeranu izloženost kućanstava tržištu i tržišnim silama te kreiranje i potenciranje negativne uloge privatnih kompanija u društvu. Međutim, stav javnosti o tržištu i tržišnim silama nema svoje empirijsko uporište, a prema nekim ranijim istraživanjima koja su rađena za Hrvatsku, proizlazi da su tržišne sile u gospodarstvu relativno slabe i da zbog toga gospodarstvo kontinuirano stagnira. Tržišne se sile pri tome mjere kao stope ulaska i izlaska poduzećā s tržišta. Dinamika ulaska i izlaska poduzećā na tržištu govori o fleksibilnosti poduzetnikā da svoje poslovanje najbolje prilagode trenutnoj makroekonomskoj klimi na tržištu. Analiza tržišnih sila, odnosno određivanje stopa ulaska i izlaska s tržišta omogućilo bi nam da utvrdimo funkcionira li tržište u Hrvatskoj na optimalan način u smislu da eliminira s tržišta neproduktivna, dok na tržištu ostavlja inovativna, dinamična i produktivna poduzeća.  

U sklopu analize bilo je potrebno napraviti pregled po sektorima kako bi se istražila produktivnost poduzećā. U tu je svrhu bila potrebna analiza mikroekonomskih podataka na razini samih poduzećā. Kako bi se uočili obrasci pada ili rasta produktivnosti, kao i ulazak i izlazak s tržišta, analizirani su mikroekonomski podatci poduzećā u vremenskom periodu od 1993. – 2015. Razmjerno dug vremenski period analize s više od 20 godina podataka omogućio je i otkrivanje utjecaja eksternih šokova (npr. financijske krize) na produktivnost poduzećā. Podaci su također analizirani na regionalnoj razini kako bi se dobio uvid u razlike među regijama, ali i na razini industrija kako bi se empirijski otkrilo koje su industrije najranjivije na pojedine šokove.   

Cilj projekta bio je pružiti donositeljima politika i samim poduzetnicima pouzdane empirijske podatke na osnovu kojih je moguće donijeti optimalne odluke o poslovanju na makro, regionalnoj, ali i na razini samog poduzeća. Projekt je također identificirao faktore koji utječu na produktivnost poduzeća, izdvojio najproduktivnije industrije te utvrdio koje su industrije najotpornije u uvjetima ekonomske nesigurnosti.   

Empirijsko istraživanje pružilo je menadžerima, vlasnicima poduzećā i nositeljima politika znanstveno utemeljene informacije o specifičnostima i uspješnosti najproduktivnijih poduzećā u Hrvatskoj. Rezultati su omogućili usporedbu relevantnih pokazateljā produktivnosti po regijama i industrijama te tako identificirali vodeće grane gospodarstva, kao i one kojima bi trebalo posvetiti više pažnje. Temeljem rezultata istraživanja mogla se potaknuti diskusija o poboljšanjima industrijske politike u Hrvatskoj u smislu povećanja konkurentnosti hrvatskih poduzećā kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.
 

Vrh