Analiza ključnih kompetencija u području ekonomije i poslovanja – KOMPEKO

Analiza ključnih kompetencija u području ekonomije i poslovanja – KOMPEKO


Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO)
Voditelj projekta: Bruno Škrinjarić
Mentor projekta: dr. sc. Edo Rajh
Trajanje projekta: 23. srpnja 2015. – 22. listopada 2016.
Vrijednost projekta: 399.449,00 HRK
Projekt je financiran sredstvima EU-a.


Ciljevi projekta: Ciljevi ovog projekta bili su razvijanje kompetencije u području istraživanja i razvoja mladih istraživača, poticanje mladih istraživača na blisku suradnju s poslovnom zajednicom, povećanje akademske mobilnosti i umrežavanja mladih istraživača. Specifični cilj ovog projekta bio je pružiti potporu jačanju znanstveno-istraživačkih kompetencija Brune Škrinjarića, asistenta na Ekonomskom institutu, Zagreb kroz provedbu primijenjenog istraživanja na temu povezivanja ponude i potražnje kompetencije na tržištu rada. Konkretno, cilj je bio istražiti koje kompetencije poslodavci smatraju „ključnima“ u području ekonomije i poslovanja i istražiti koliko su diplomanti iz navedenog područja opremljeni tim kompetencijama nakon završetka studija.
 
Očekivani rezultati/ishodi: Osnovni očekivani rezultat ovog projekta bilo je znanstveno istraživanje na temu ponude i potražnje za ključnim kompetencijama u području ekonomije i poslovanja, poslano na objavljivanje u znanstvene časopise. Ostali ishodi obuhvaćali su gostovanja i prezentacije na raznim skupovima, seminarima, konferencijama i okruglim stolovima, objavu rezultata u Radnim materijalima EIZ-a, uključivanje i umrežavanje Brune Škrinjarića u inozemni istraživački prostor, kao i sveukupno povećanje njegovih znanstveno-istraživačkih kompetencija.
 
Aktivnosti: Aktivnosti na projektu podrazumijevale su nabavu hardvera i softvera nužnih za kvalitetno provođenje projekta, identifikaciju i opis ključne literature iz područja ekonomike obrazovanja (s posebnim naglaskom na kompetencije), provođenje ankete na odabranom uzorku poslodavaca i diplomanata, statističku obradu dobivenih podataka metodama deskriptivne statistike, analizu podataka standardnim ekonometrijskim metodama, spajanje dijelova provedenog istraživanja u jednu cjelinu, pisanje znanstvenih radova na temelju dobivenih rezultata te diseminaciju projektnih rezultata putem prisustvovanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama, putem javnih prezentacija, te putem stručnih i znanstvenih publikacija. Popratne aktivnosti podrazumijevale su upravljanje pojedinim projektnim aktivnostima te financijsko upravljanje i izvještavanje o radu na projektu.
 
Opis metodologije: Korištena metodologija bila je standardna za ovu vrstu istraživanja. Za grupiranje skupa kompetencija koristila se faktorska analiza. Kako bi se odredila veza između skupa kompetencija koje pojedinac posjeduje i njegovog statusa na tržištu rada koristili su se standardni mikroekonometrijski modeli, tj. model višestruke linearne regresije i probit model.

 

Projekt je financiran sredstvima EU-a.
Vrh