Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica – SOBOM

Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica – SOBOM


Program: Uspostavni istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost  
Voditeljica projekta: Maruška Vizek 
Trajanje projekta: 36 mjeseci; od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2017. 
Vrijednost: 493.700,00 HRK 

Sažetak:
Događanja povezana s europskom dužničkom krizom jasno su sugerirala da ekonomska literatura nije bila u stanju ponuditi teoriju i s njom povezani empirijski model koji je mogao objasniti i predvidjeti buduća kretanja prinosa na državne obveznice. Stoga se ovo istraživanje fokusiralo na one karakteristike tržišta državnih obveznica koje su bile ili nedovoljno istražene ili za koje je literatura nudila konfliktne nalaze. Analizirali smo tržišta obveznica u zemljama Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, te smo istraživanje podijelili na sedam međusobno povezanih segmenata. Prvi segment je primijenio GARCH modele te ocijenio volatilnost spredova na državne obveznice i premiju rizika na tu volatilnost. Rezultati ovog segmenta korišteni su u tri druga segmenta koja su se bavila proučavanjem determinanti spredova, prelijevanjima volatilnosti i prekograničnog kretanja kapitala. Drugi segment bio je posvećen analizi statističkih karakteristika volatilnosti spredova na državne obveznice korištenjem teorije ekstremnih vrijednosti i Markovljevih lanaca. Dva segmenta bila su posvećena analizi prelijevanja volatilnosti kroz tržišta obveznica individualnih zemalja te integraciji tržišta obveznica u zemljama Europske unije. Također smo analizirali političke čimbenike koji su utjecali na kretanja na tržištu državnih obveznica i na prekogranična kretanja kapitala. Peti segment istraživanja stoga je bio posvećen kodiranju političkih varijabli koje su se koristile kao neovisne varijable u dva preostala segmenta. Šesti segment istraživanja bavio se modeliranjem determinanti spredova na državne obveznice, pri čemu smo u model uključili balansiraniju i detaljniju reprezentaciju tržišnog sentimenta, volatilnosti, fiskalnih i političkih karakteristika. Zbog činjenice da su ekstremne promjene na tržištima državnih obveznica inducirale prekograničnu realokaciju kapitala, u sedmom istraživačkom segmentu procijenili smo model bijega kapitala koji je uključivao političke faktore i premiju rizika na volatilnost državnog duga.

 

Ovaj rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom 1356.
Vrh