Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica – SOBOM

Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica – SOBOM


Program: Uspostavni istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost  
Voditeljica projekta: Maruška Vizek 
Trajanje projekta: 36 mjeseci; od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2017. 
Vrijednost: 493.700,00 HRK 

Sažetak:
Nedavna događanja povezana s europskom dužničkom krizom jasno sugeriraju da ekonomska literatura nije u stanju ponuditi teoriju i s njom povezani empirijski model koji može objasniti i predvidjeti buduća kretanja prinosa na državne obveznice. Stoga se ovo istraživanje fokusira na one karakteristike tržišta državnih obveznica koje su ili nedovoljno istražene ili za koje literatura nudi konfliktne nalaze. Mi analiziramo tržišta obveznica u zemljama Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, te istraživanje dijelimo na sedam međusobno povezanih segmenata. Prvi segment primjenjuje GARCH modele te ocjenjuje volatilnost spredova na državne obveznice i premiju rizika na tu volatilnost. Rezultati ovog segmenta se koriste u tri druga segmenta koja se bave proučavanjem determinanti spredova, prelijevanjima volatilnosti i prekograničnog kretanja kapitala. Drugi segment je posvećen analizi statističkih karakteristika volatilnosti spredova na državne obveznice korištenjem teorije ekstremnih vrijednosti i Markovljevih lanaca. Dva segmenta su posvećena analizi prelijevanja volatilnosti kroz tržišta obveznica individualnih zemalja te integraciji tržišta obveznica u zemljama Europske unije. Mi također analiziramo političke čimbenike koji utječu na kretanja na tržištu državnih obveznica i na prekogranična kretanja kapitala. Peti segment istraživanja stoga posvećujemo kodiranju političkih varijabli koje se koriste kao neovisna varijable u dva preostala segmenta. Šesti segment istraživanja se bavi modeliranjem  determinanti spredova na državne obveznice, pri čemu u model uključujemo balansiraniju i detaljniju reprezentaciju tržišnog sentimenta, volatilnosti, fiskalnih i političkih karakteristika. Zbog činjenice da ekstremne promjene na tržištima državnih obveznica induciraju prekograničnu realokaciju kapitala, u sedmom istraživačkom segmentu mi procjenjujemo model bijega kapitala koji uključuje političke faktore i premiju rizika na volatilnost državnog duga.

 

Ovaj rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom 1356.
Vrh