Izrada prijedloga Smjernica s uvjetima/kriterijima za određene vrste namjena brownfield lokacija


Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije 
Trajanje projekta: 14. veljače 2012. – 30. travnja 2012.
Voditeljica projekta: dr. sc. Irena Đokić

Sažetak: 
Neiskorištene nekretnine (građevinski objekti i pripadajuće zemljište uključujući infrastrukturu neovisno o njihovoj prethodnoj namjeni - u nastavku: neiskorištene nekretnine ili brownfields), dio su mnogih većih, ali i manjih urbanih i ruralnih sredina. Istraživanja i modelska rješenja prenamjene uglavnom su usmjerena na sljedeće: 

  • prenamjena nekretnina koje se ne koriste, a zapuštene su zbog neodgovarajuće razvojne strategije, što onemogućuje izradu kvalitetnih prostorno-planskih dokumenata i uspješno upravljanje zemljištem i zgradama;
  • prenamjena nekretnina koja je otežana ili onemogućena zbog neodgovarajućih zakonskih rješenja ili nesređenih vlasničkih odnosa;
  • prenamjena nekretnina koja će se objektivno morati odvijati postupno (etapno) u dužem vremenskom razdoblju; te
  • stvarni i percipirani rizici povezani s postojanjem neiskorištenih nekretnina, prije svega rizici štetnih učinaka po okoliš i zdravlje čovjeka.
U okviru ovog projekta definiran je pojam brownfield koji se koristio pri izradi popisa brownfield lokacija na području PGŽ (Zavod za prostorno uređenje PGŽ inventarizirao je brownfield lokacije na području županije). Uz postojeće, anketom su se prikupili i dodatni podaci potrebni za kategorizaciju pojedine lokacije. Brownfield lokacije na području Primorsko-goranske Županije (PGŽ) su se potom analizirale i kategorizirale prema konceptualnom A-B-C modelu. Prenamjena brownfield lokacija nastojala se povezati i sa zahtjevima i praksom donošenja prostornih planova na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini u RH. Preporuke za prenamjenu date su u obliku Smjernica s kriterijima/uvjetima za određene namjene. Izrađen je Elaborat, a smjernice koje su u njemu sadržane usklađene su s ostalim smjernicama Prostornog plana PGŽ. Elaborat je obuhvaćao sljedeće: 
1. Polazišta i ciljevi 
2. Neiskorištene nekretnine u Primorsko-goranskoj županiji 
3. Pregled međunarodne planerske prakse prenamjene neiskorištenih nekretnina
4. Prenamjena neiskorištenih nekretnina u Primorsko-goranskoj županiji 
5. Zaključak i preporuke 
Dodatak 1. Hrvatski propisi u području okoliša i prostornog uređenja 
Dodatak 2. Postupak izrade i usvajanja prostornih planova u Republici Hrvatskoj Bibliografija 
Grafički prilog
 

Vrh