Smjernice razvoja obrtništva u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2012. godine


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 
Trajanje projekta: veljača – lipanj 2010.
Voditeljica projekta: dr. sc. Jelena Budak


Sažetak:
„Smjernice razvoja obrtništva u Republici Hrvatskoj s Planom aktivnosti od 2011. do 2012. godine“ strateški je dokument izrađen na participativnom načelu dionika u obrtništvu u zemlji kojim se definiraju ključna područja razvoja obrtništva u Republici Hrvatskoj. To su institucionalni okvir, poslovanje obrtnika, poticaji obrtništvu i obrazovanje obrtnika. Temeljem analize informacija o stanju i potrebama za svako područje identificirani su problemi čije bi rješavanje doprinijelo ubrzanom razvoju obrtništva u Republici Hrvatskoj. Opći strateški cilj je: „Obrtništvo u Republici Hrvatskoj je konkurentan, inovativan i na znanju utemeljen gospodarski sektor koji značajno doprinosi zapošljavanju i gospodarskom razvoju.“ To znači da je sektor obrtništva razvio konkurentske prednosti za uspješno poslovanje u tržišnoj utakmici na domaćem i stranom tržištu te da obujmom poslovanja, financijskim rezultatima i brojem zaposlenih postaje značajan gospodarski sektor u zemlji. Ostvarenje ciljeva postiže se provedbom niza aktivnosti sadržanih u Planu aktivnosti za 2011.-2012. godinu. Radi se o popisu više od 50 konkretnih mjera/aktivnosti razvrstanih prema područjima, ciljevima i pod-ciljevima. Plan aktivnosti je kratkoročni operativni akcijski plan s opisom aktivnosti, nositeljima provedbe, rokovima realizacije, sredstvima i izvorima sredstava, te očekivanim rezultatima i učincima. Svaka aktivnost je podrobnije specificirana opisom aktivnosti i dodijeljeni su nositelji aktivnosti koji sami ili u većini slučajeva u suradnji s drugim institucijama provode aktivnost. Glavni nositelji aktivnosti su MINGORP-ova Uprava za obrt i HOK koje se upućuje da svaki u svom djelokrugu rada koordinirano zajednički provode aktivnosti. Izvori financijskih sredstava su proračuni institucija u kojima valja planirati i unaprijed rezervirati iznose za realizaciju aktivnosti, sukladno načelu strateškog proračunskog planiranja pri čemu se rukovode predloženim pokazateljima utroška resursa. Za praćenje izvršenja aktivnosti studija nudi sustav pokazatelja uspješnosti. Plan aktivnosti je dinamičan i nužno ga je razumijevati kao podlogu za djelovanje institucija koje će svoje aktivnosti dalje operativno razrađivati i prilagođavati u cilju učinkovite provedbe. „Smjernice za razvoj obrtništva u RH s Planom aktivnosti 2011.-2012. godine“ imaju obilježja strateškog programa koji horizontalno povezuje sve dionike u sustavu obrtništva Republike Hrvatske, upućujući ih na konkretnu operativnu suradnju u cilju razvoja obrtništva Republike Hrvatske.
 

Vrh