Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na subjekte u kreativnim i kulturnim industrijama – primjer dvije županije u Republici Hrvatskoj

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta: 1. veljače 2022. – 30. lipnja 2023. 
Voditeljica projekta: Ivana Rašić
Suradnica: Tanja Broz

Sažetak:
Osnovni cilj projekta bio je prikupiti podatke o osnovnim obilježjima sektora kreativnih i kulturnih industrija (KKI) Istarske županije (IŽ) i Šibensko-kninske županije (ŠKŽ) te ispitati doprinos tog sektora županijskom i nacionalnom gospodarstvu. Analiziralo se i javno financiranje sektora KKI. Nadalje, imajući u vidu činjenicu da je pandemija bolesti COVID-19 značajno promijenila društveni i gospodarski život, prouzrokovavši brojne poteškoće u odvijanju svakodnevnog života i poslovanja, posebni dio istraživanja bio je posvećen ispitivanju utjecaja pandemije na KKI sektor na području IŽ-a i ŠKŽ-a. Osnovni fokus istraživanja bio je stavljen na učinke pandemije bolesti COVID-19 na sektor KKI te način na koji su subjekti sektora prilagodili svoje aktivnosti novim okolnostima i uvjetima poslovanja.
 


PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Sektori i poduzeća; Hrvatska ekonomija

Vrh