Znanstveno vijeće


Predsjednik:


Zamjenica predsjednika:


Članovi:


Znanstveno vijeće obavlja poslove određene Zakonom i Statutom, osobito:
 
 • utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta,
 • raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima,
 • donosi godišnji program rada Instituta na prijedlog ravnatelja,
 • razmatra i daje prethodno mišljenje o izvještaju ravnatelja o izvršenju godišnjeg programa rada i ostvarenju proračuna,
 • provodi dio postupka izbora u znanstvena zvanja, kad je Institut za to ovlašten,
 • predlaže Upravnom vijeću donošenje Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta,
 • provodi postupke izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta,
 • imenuje i razrješuje članove Upravnog vijeća Instituta sukladno Zakonu,
 • predlaže Upravnom vijeću proračun Instituta,
 • predlaže Upravnom vijeću kandidate za natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta,
 • raspravlja i daje prethodno mišljenje u postupku donošenja Statuta, te općih akata koje donosi ravnatelj, sukladno ovom Statutu,
 • obavlja i druge poslove određene odlukom o osnivanju i Statutom.

Vrh