Stručna podrška u kontekstu utjecaja COVID-19 pandemije: Analiza regionalnog utjecaja COVID-19 pandemije na Republiku Hrvatsku s posebnim osvrtom na turistički sektor

Naručitelj: Europska komisija
Trajanje projekta:  17. prosinca 2021. – 28. veljače 2022.
Voditeljica projekta: Andrea Mervar

Sažetak: 
Svrha ovog projekta bila je pružiti stručnu podršku DG REGIO jedinici odgovornoj za Hrvatsku kroz kvantitativnu i kvalitativnu analizu regionalnog utjecaja COVID-19 pandemije na Republiku Hrvatsku. Analiza je obuhvatila i promjene u strukturi hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na utjecaj pandemije na turistički sektor. Analiza je provedena na regionalnoj razini tj. podacima na NUTS 2 i NUTS 3 razini ovisno o njihovoj dostupnosti. Izvori podataka su uključivali javne izvore podataka kao i javne dokumente poput strateških dokumenata, znanstvenih i stručnih radova i slično. Kvantitativna analiza je obuhvatila deskriptivnu analizu podataka poduprtu grafičkim prikazima, dok se kvalitativna analiza odnosila na pregled raspoložive literature te relevantnih javnih dokumenata.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Hrvatska ekonomija 

Vrh