Ekonomske analize u izradi plana upravljanja slivom Dunava: I. faza


Naručitelj: Hrvatske vode
Trajanje projekta: 7. srpnja 2003. – 31. prosinca 2004.
Voditeljica projekta: dr. sc. Željka Kordej-De Villa
Suradnici na projektu: Ivana Rašić, Valerija Botrić
Vanjska suradnica: Mira Filipović


Cilj projekta bio je prilagoditi i operacionalizirati provedbene dokumente EU i International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) hrvatskim prilikama. Nadalje, bilo je potrebno prikupiti i obraditi ekonomske podatke potrebne za izradu Plana upravljanja slivom Dunava, a prema programu koji je bio definiran na razini ICPDR-a. Projekt je uključivao sljedeće zadatke: 1. Analiza ekonomskih elemenata Okvirne direktive o vodama EU, a posebno uloge ekonomskih analiza u planiranju i upravljanju slivovima; 2. Koncipiranje smjernica za provedbu ekonomskog dijela EU Direktive i uključivanje ekonomskih analiza u vodno gospodarsko planiranje u RH; 3. Razrada operativnog programa rada za izvršenje prve faze ekonomskih analiza za potrebe plana upravljanja slivom Dunava u Hrvatskoj; 4. Prikupljanje i obrada potrebnih ekonomskih podloga za sliv Dunava prema pripremljenom operativnom programu rada.

 

Vrh