HRZZ IP-09-2014: Znanstvena aktivnost, suradnja i orijentacija u društvenim znanostima u Hrvatskoj i ostalim postsocijalističkim europskim zemljama (RACOSS)


Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja, Zagreb
Trajanje projekta: 15. rujna 2015. – 15. rujna 2019.
Suradnica: Andrea Mervar


Temeljna funkcija znanosti, posebno društvenih, jest utjecaj na razvoj društva. Status društvenih znanosti u društvu, kao i njihov utjecaj na razvoj, manje su istraživane teme u odnosu na prirodne i primijenjene znanosti. U Hrvatskoj se društvenim znanostima bavi približno četvrtina registriranih znanstvenika vezanih najvećim dijelom uz rad 7 instituta i svih 7 sveučilišta. Glavna istraživačka pitanja ovog projekta su: Kojim temama i kakvom problematikom se bave ti stručnjaci? Gdje objavljuju rezultate svojih istraživanja? Surađuju li međusobno unutar ustanova, na razini zemlje i na međunarodnoj razini? U kojoj mjeri su rezultati njihovih istraživanja dostupni i prepoznati kroz citiranost? Kakav je značaj i uloga nacionalnih časopisa iz društvenih znanosti u prijenosu i dostupnosti znanja? Postoje li razlike u obrascima znanstvenog komuniciranja u pojedinim poljima društvenih znanosti i koje su?
Kako bi se dobila što cjelovitija slika stanja u Hrvatskoj, u projekt su uključene europske post-socijalističke zemlje, 10 zemalja EU-a i zemlje bivše Jugoslavije. Za ostvarivanje postavljenih ciljeva koristit će se kvantitativni (bibliometrija, upitnici, analiza društvenih mreža) i kvalitativni (intervjui) metodološki pristupi koje je osmislio i provodit će interdisciplinarni tim stručnjaka. Temeljni izvor podataka o produktivnosti, citiranosti, autorstvu, suradnji, časopisima, ustanovama i zemljama je baza Scopus. Za statističke podatke o zemljama koristi će se Eurostat i razni nacionalni izvori. Očekivani doprinosi projekta su teorijski i primijenjeni, od uvida u znanstveni potencijal u istraživanjima društvenih znanosti uključenih zemalja, preko razvoja i primjena kompleksne metodologije prikupljanja i obrade raznovrsnih podataka, do ponude relevantnih elementa hrvatskoj znanstvenoj politici i indikatora za razvoj i primjenu prihvatljivijih sustava za vrednovanje znanstvenog rada te pomoć pri donošenju vezanih odluka.

Mrežna stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=9351&rok=2014-09


Vrh